Cao Đẳng Nấu Ăn

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp  Kiến thức:  Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với…

Cao Đẳng Tiếng Hàn

I. Mục tiêu đào tạo 1. Kiến thức - Vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc và cuộc sống. Biết - hiểu và…

Cao Đẳng Tiếng Trung

I. Mục tiêu đào tạo 1. Kiến thức - Có kiến thức đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ Tiếng Trung Quốc và chuyên môn nghiệp vụ nghề phiên dịch Tiếng Trung Quốc thương mại; - Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn…

Cao Đẳng Tiếng Nhật

I. Mục tiêu đào tạo 1. Kiến thức - Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Nhật và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Nhật thương mại; - Có kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ; -…

Cao Đẳng Tiếng Anh

I. Mục tiêu đào tạo 1. Kiến thức + Có kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ tiếng Anh; + Có kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ…